SMASH.png
2922378-smashboxarenalogo.png

תקנון הליגה

-כללי-

מארגנת הטורנירים והליגות הינה LIVE או גוף מטעמה בלבד.

הטורנירים והליגות יתקיימו בזמנים ובשעות שנקבעו ופורסמו באתר LIVE בכתובת https://www.live-il.net.

הנהלת LIVE  שומרת לעצמה את כל הזכויות הקשורות לניהול, ארגון,פיקוח על הטורניר, וזכויות שידור המשחקים המשוחקים בטורניר ובליגות, וכן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת כפי שימצא לנכון ועל פי שיקולה הבלעדי. ככל שיעשה שינוי בתקנון זה לאחר תחילת הטורניר ואו הליגות, תשאף ההנהלה לעדכן את כל המשתתפים המושפעים בהקדם האפשרי.

-כללי התנהגות-

כל המשתתפים בטורניר\ליגות מתחייבים לפעול ע"פ הוראות התקנון הזה, ולשחק ברוח ספורטיבית ובצורה הוגנת. העלבות או שפה בוטה מכל סוג כלפי משתתף או נציג מטעם ההנהלה אסורים בתכלית האיסור.

במקרה של התנהגות בלתי הולמת מצד שחקן, תפעל ההנהלה משמעתית נגדו כפי שמתואר להלן, על פי חומרת המעשה ושיקול דעתה.

1. צהוב– המשתתף ימשיך את משחקיו, אך תירשם לו אזהרה.

2. כתום - אזהרה מסוג חמור יותר. מהווה אזהרה אחרונה לפני נקיטת פעולה משמעתית.

3. אדום - השחקן יפסיד ללא קשר לתוצאת המשחק בפועל, ויישא בהשלכות של הפסד -ירידה לבית מפסידים, הדחה וכ"ו.

4. הרחקה – השחקן מורחק לאלתר. כל משחקיו העתידיים יבוטלו והשתתפותו תבוטל.

-איחורים-

במקרה של איחור שחקן למשחק ע"פ לוח הזמנים, תינתן הארכה של עד 15 דקות ממועד תחילת המשחק המקורי, וירשם לשחקן איחור. היה ועברה הארכה והשחקן המאחר לא הופיע יקבל השחקן הפסד טכני.

-תוצאות המשחק-

המשחק של כל משתתף יצולם בעזרת תוכנת OBS. על המשתתף לבצע צילום מסך מתוך המשחק על מנת להציג את תוצאת המשחק (במידה ולא שוחק המשחק במתחם ויראליטי ק.מוצקין)

שופט מטעם הטורניר\ליגה יציין בדו"ח שיפוט את תוצאת המשחק, במידה ואחד השחקנים עבר עבירה רשאי השופט לקבוע הפסד טכני לאותו שחקן.

-מהלך הליגה-

הליגה מורכבת מ 10 קבוצות כאשר בעונה סדירה ישוחקו 9 מחזורים, לאחר המחזור החמישי תקבל הנהלת הליגה החלטה האם ישוחק פלייאוף החל מהעונה או שהעונה תסתיים לאחר סיום הליגה הסדירה. 

במידה ויוחלט על פלייאוף 8 קבוצות יעלו כאשר ישחקו ראש בראש בשיטת הנוקאווט. 

שיטת הניקוד בליגה: כל ניצחון שווה ערך ל 2 נקודות , הפסד מקנה נקודה אחת. ניצחון במשחק נקבע לאחר ניצחון במשחקונים הפנימיים במשחק בשיטת הטוב משלוש.

הפרש הנקודות והפגיעות במשחק יקבע את הפרש הקילים לטבלה, כלומר : קבוצה שניצחה 2:5 ו 1:5 קיבלה 2 נקודות וההפרש שלה הוא : 3:10 חיובי. 

במידה ולא ניתן לשחק במועד שנקבע על אחריות השחקנים לארגן מועד חדש לא יאוחר מ 3 ימים מהמועד שנקבע בלוח המשחקים (לאחר אישור מהנהלת הליגה).

-שידורים-

חלק מהמשחקים ישודרו במהלך העונה וכל המשחקים יועלו לתקציר מורחב.

1bcc0f0aefe71b2c8ce66ffe8645d365.png